Nuôi lô khung 3 – 5 ngày | Kép Song thủ miễn phí dễ thắng 2020

Nuôi lô khung 3 – 5 ngày | Kép Song th? mi?n phí d? th?ng 2020

Tru?c khi ra m?t b?n d?c các bài vi?t trên trang này. T?t c? các phuong pháp d?u dã du?c các cu?c th? dày d?n kinh nghi?m c?a chúng tôi cùng nhau th?o lu?n và th? nghi?m qua th?c ti?n nhi?u nam. D?a vào ki?n th?c lô d? và kinh nghi?m lâu nam c?a h?, chúng tôi mu?n chia s? cho b?n d?c nh?ng phuong pháp tính toán chu?n xác và có giá tr? nh?t d? giúp các anh em d?u tu có lãi. Sau dây, hãy cùng tìm hi?u phuong pháp nuôi lô b?ch th? khung 3 ngày là gì các b?n nhé!

M?c l?c

Ð?nh nghia và cách nuôi lô 3 ngày

Ðây là m?t trong nh?ng cách th?c choi lô du?c các chuyên gia lô d? dánh giá cao và c?c k? yêu thích. S? di cách choi này du?c uu ái nhu v?y là vì tính ?n d?nh c?a nó khá cao, d? dàng d? d?u tu sinh l?i. Hon th? n?a, nh? tính ?n d?nh này mà r?i ro mang l?i cho ngu?i choi cung khá th?p. Ngay c? nh?ng ngu?i m?i choi ho?c v?n m?ng cung có th? choi.
Tuy nhiên, không ph?i ai cung bi?t d?n cách tính này, ch? có nh?ng ngu?i có kinh nghi?m. Tru?c khi tìm hi?u v? phuong pháp này, anh em c?n chu?n b? giúp chúng tôi nh?ng di?u sau:

  • Tâm lý v?ng vàng
  • S? v?n c? th?
  • Tính toán các bu?c theo hu?ng d?n th?t c?n th?n, tránh sai sót.
  • Ch? c?n nhu th?, chi?n th?ng ch?c ch?n s? v? tay b?n.

Mua s? lô d? có chu?n không?

Cách soi c?u nuôi khung 3 ngày 

? dây chúng tôi s? d?a theo xsmb 100 ngày tru?c d? dua ra ví d? không ph?i ai cung bi?t cho các b?n. Cách này cung có th? áp d?ng cho các mi?n khác nhung mi?n b?c là d? n? nh?t.
Ð? choi theo cách này. d?u tiên b?n c?n ph?i có m?t c?p lô. C?p lô này b?n có th? tùy ch?n d?a vào m?t trong nh?ng cách ch?n b?ch th? mà chúng tôi dã hu?ng d?n trong nh?ng bài tru?c (gi?i d?c bi?t, con d?u và cu?i gi?i 7, lô gan c?c d?i mi?n b?c, c?p lô gan nh?t,…)
V?i cách choi này, phân v?n h?p lý nh?t là 1 : 3 : 6 trong 3 ngày liên ti?p.
Ví d? cho d? hi?u : B?n mu?n dánh c?p 97-79
Ngày 1 : dánh 1/10 s? ti?n cho 97 – 79 (khuy?n khích dánh 2 con 10 di?m)
Ngày 2 : dánh 3/10 s? ti?n cho 97- 79 (Ch? dánh trong tru?ng h?p c? 2 con d?u chua ra ? ngày 1). N?u ngày 1 ra 1 trong 2 con, ta phân b? v?n cho con chua n? nhi?u hon m?t chút.
Ngày 3 : N?u ngày 2 v?n còn chua ra, chúng ta có th? d?n h?t 6 ph?n v?n còn l?i cho ngày 3 này.Ðây du?c m?nh danh là cách nuôi lô d? hi?u qu? nh?t. Tuy nhiên, v?n c?n thi?t luu ý m?t vài di?u sau

  • Tuy là không c?n v?n cao khi d?u tu theo cách này, tuy nhiên các b?n c?n xác d?nh du?c chính xác c?p song th? giá tr?. N?u nhu các b?n xác d?nh sai thì xem nhu m?t c? chì l?n chài.
  • Ngoài v?n thì các cu?c th? c?a chúng ta cung c?n chu?n b? cho mình m?t tâm lý v?ng vàng. Khi s? dã n? thì tuy?t d?i không dánh l?i, vì xác xu?t ra cùng 1 con lô trong 2 ngày không ph?i không có nhung là r?t th?p.
  • Gi? tâm lý v?ng vàng và tuân th? quy t?c phân b? v?n, tuân th? lu?t choi.
  • Ð?ng d?t v?n hay choi t?t tay
  • Khi ch?n con lô, c?n thi?t là ch? nên theo m?t phuong pháp ch?n, d?ng pha tr?n nhi?u cách th?c, s? b? ph?n tác d?ng

Nh?c thêm v? các cách ch?n lô b?ch th? nuôi khung 3 ngày

Du?i dây s? nh?c l?i cho anh em cách ch?n ra lô b?ch th? d? nuôi khung 3 ngày. B?o d?m hi?u qu? cao, du?c h?n 70-80% t? l? trúng.

Nuôi lô khung max 3 ngày b?ng b?c nh? (phuong pháp th?ng kê b?c nh?)

Xác su?t c?a lô b?ch th? du?c tính b?ng b?c nh? luôn du?c bi?t d?n là r?t chu?n xác. Các cu?c th? c?a chúng ta n?u nhu v?n thu?c “h?i nuôi lô khung 3 ngày” thì ch?c ch?n không th? b? qua nguyên lý c?a phuong pháp d?a vào th?ng kê b?c nh? d? nuôi lô khung 3 ngày

Cách nuôi lô d? d?a vào k?t qu? b?c nh? gi?i d?c bi?t

Bu?c 1 : Hãy xem l?i l?ch s? b?c nh? c?a con lô d? gi?i nh?t ngày hôm nay. Sau dó th?ng kê xem con lô dó dã xu?t hi?n nh?ng l?n nào. R?i l?i ti?p t?c theo dõi k?t qu? gi?i nh?t 3 ngày ti?p theo.
Bu?c 2 : khi dã tìm du?c con lô th?a mãn du?c 3 di?u ki?n trên. Thì dó chính là lúc b?n nên d?u tu v?n d? s? d?ng và nuôi con lô dó trong 3 ngày ti?p theo. Khi b?n dã tìm du?c con lô mà dáp ?ng d? nh?ng di?u ki?n trên. Lúc dó anh em hãy s? d?ng con lô dó và nuôi nó trong khung 3 ngày, r?i lô dó s? v?.

Cách nuôi lô d? 3 ngày b?ng cách soi c?u

Ch?c h?n phuong pháp soi c?u dã không còn xa l? v?i nh?ng ngu?i choi lô d?. Không ph?i t? nhiên mà phuong pháp này l?i du?c ua chu?ng d? nuôi lô khung nhu v?y. Ngoài tính chính xác cao, soi c?u còn giúp chúng ta có du?c nhi?u hon 1 con lô giá tr?.

Phuong pháp soi c?u d? tìm ra con lô du?c choi nhi?u nh?t hôm nay

V?i cách nuôi này, tùy vào t?ng l?n c?u mà s? có t?n su?t v? khác nhau. Vì v?y tru?c khi áp d?ng phuong pháp này thì anh em ph?i n?m du?c nh?ng con lô dã có t?n su?t v? nhi?u tru?c dó.
Cung nên th?ng kê nh?ng c?u mà dã quá lâu không xu?t hi?n (lô gan, lô gan c?c d?i) d? lo?i tr?, và cung theo dõi n?t nh?ng c?u thu?ng xuyên ra.

Nuôi lô khung max 5 ngày b?ng phuong pháp max c?p cùng v?

Ðây qu? th?t là m?t trong nh?ng cách nuôi lô khung ba ngày hay ho nh?t hi?n nay. Khuy?t di?m l?n nh?t c?a nó chính là các b?n s? ph?i nuôi c? c?p trong cùng 3 ngày. Cung chính vì v?y s? v?n dành cho nó cung s? l?n hon khi nuôi lô b?ch th?. Bù l?i, cách nuôi lô khung 3 ngày này l?i r?t khoa h?c nên s? gi?m thi?u r?i ro cho anh em xu?ng th?p nh?t.

Max c?p cùng v? nhu th? nào

Bu?c 1 : B?n hãy tìm ra các con lô gan 8 ngày tu?i tr? lên. Sau dó chúng ta s? th?ng kê t?ng c?p lô (có s? ngày ra không gi?ng nhau cung không sao) d? nuôi.
Bu?c 2 : Sau dó, hãy tìm xem c?p s? nào trong t?t c? nh?ng c?p dã ch?n có s? ngày không ra l?n nh?t (gan c?c d?i, gan l?n nh?t) trong b?c nh?. Sau dó so sánh v?i s? ngày gan hi?n t?i, n?u nh? hon ho?c b?ng thì hãy theo c?p dó trong 3 ngày. Ti?n v?n phân b? theo cách g?p th?p s? t?t.
Bu?c 3 : Luu ý dây là phuong pháp dánh các c?p lô dang gan. Nên th?nh tho?ng s? có nh?ng c?p lô dang có chu k? gan c?c d?i và ph?n tram th?t b?i c?a b?n s? càng tang.
Có th? kh?c ph?c du?c di?u này b?ng cách xem l?i b?c nh? th?ng kê nh?ng lô dó trong 100 ngày g?n nh?t. Chú ý theo dõi di?n bi?n c?a nó và nh? là hãy b? qua nh?ng c?p lô dang có d?u hi?u gan c?c d?i.

Khung nuôi 3 ngày b?ng phuong pháp lô kép

Ðây phuong pháp lô kép nên áp d?ng b?i dây du?c xem là m?t con lô khá d?c bi?t. Anh em s? không s? b? nh?m l?n. Tuy nhiên phuong pháp này có m?t nhu?c di?m là chu k? c?a chúng khá khó n?m b?t. Anh em c?n chú ý c?n th?n trong cách tính toán c?a mình.

Các bu?c tính toán nhu sau :

Cách 1:
Các b?n c?n d? ý nh?ng lô câm trong ngày. Sau dó theo dõi con lô dó trong vòng 3-5 ngày. Khi lô kép c?a d?u câm dó không ra thì hãy ch?p l?y th?i co nuôi khung 3 ngày b?ng con kép dó.
Cách 2:
Theo dõi các con lô xem hôm nay duôi lô nào câm. Sau dó ti?p t?c d? ý xem trong các ngày ti?p theo lô kép. C?a con duôi lô dó có ra hay không. N?u không mà còn xu?t hi?n d?u lô cung câm trong 1 ngày thì anh em hãy ch?p l?y co h?i. Nuôi ngay con lô kép dó theo khung 3 ngày.
Luu ý:
Chúng ra cung có th? b?t lô b?ng duôi c?a lô câm. Tuong t? nhu trên, b?n hãy theo dõi 3-5 ngày sau. N?u nhu con lô kép c?a duôi dó không ra, hon n?a còn xu?t hi?n d?u lô câm c?a nó thì anh em ngay hôm sau hãy nuôi con lô kép dó t? 1-3 ngày.

Add a Comment